NUTRITION LTD., PART. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารไทยอยู่ที่ไหน? ใครกำหนด?

เรื่องโดย รองศาสตราจารย์ สายสนม ประดิษฐดวง
ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
           ผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมบริโภคกันอยู่ พอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มอาหารคาว และกลุ่มอาหารหวาน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงอาหารคาวซึ่งนองจากจะต้องมีเครื่องปรุงรสที่มีกลิ่นรสเอร็ดอร่อยแล้ว ยังต้องมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความอยากบริโภคด้วย ความจริงผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสมิได้จัดเป็นอาหารที่นำมาบริโภคโดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเตรียมไว้ เพื่อใช้ปรุงแต่งอาหารให้มีเอกลักษณ์ตามที่ผู้บริโภคต้องการจะเลือกบริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสมีบทบาทสำคัญต่อวงการธุรกิจอาหารในหลายระดับ ตั้งแต่การผลิตขนาดเล็กเพื่อขายปลีก ให้กับแม่บ้านนำไปใช้ในครัวเรือน หรือผลิตให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปโดยทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการหุงต้มอาหารและมีรสชาติสม่ำเสมอตามความนิยมของผู้บริโภค เพราะมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นธุรกิจการผลิตเครื่องปรุงรสจึงเติบโตเป็นเงาตามตัวของธุรกิจอาหาร นอกจากนั้นยังเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตผลจากเครื่องเทศที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงเครื่องปรุงรสอื่น ๆ เช่นน้ำปลา กะปิ กะทิ มะขามเปียกที่จำเป็นต้องใช้ผสมอยู่แล้ว

ที่มาของบทความ : หนังสือทำเนียบผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, หน้า 6 - 9

 
<< back
   
   

   
Best look on Internet Exploer 4.00 or higher
Copyright @ NUTRITION., LTD.,PART. All rights reserved mail@nutrition.co.th